Spring naar inhoud

MAURO BIGLINO EN DE LETTERLIJKE BIJBEL

Ik heb in lange tijd niet zo gefascineerd naar een interview met iemand gekeken. Bovendien een interview met voortdurend vertalingen uit het Italiaans. Dus je zit de helft van de tijd met je duimen te draaien. Maar ik hing aan zijn lippen, zoals dat zo mooi heet. Ik heb daarna nog wat filmpjes van de man bekeken (YouTube) en de verbazing en fascinatie werd alleen maar groter.

In een YouTube video van Clif High vertelde hij over Mauro Biglino en zijn 'letterlijke vertaling van de bijbel' en wat hij daarover zei (al in 2012), raakte me behoorlijk. Ik ben in een katholieke omgeving opgevoed en kan me al die bijbel verhalen die op school verteld werden nog goed herinneren. Los van het feit dat je ze overal in onze cultuur terug vindt. Maar nu gingen ze over aliens... dan komt het wel erg dichtbij...

Bij letterlijke vertaling blijkt de bijbel, of eigenlijk het Oude Testament, een geschiedenisboek over de relatie van het joodse volk met één bepaalde alien.

Tot dan toe had ik verhalen over 'de goden die aliens blijken te zijn' in Sumerië (Mesopotamië, het land tussen de Eufraat en de Tigris) geplaatst, je weet wel de honderdduizenden beschreven kleitabletten die daar vanaf 1850 gevonden en vertaald zijn. 4,500 jaar oud. Daar gaat het duidelijk over meerdere mensen die uit de hemel komen en over hen regeren en hen onderwijzen. Nu blijken die verhalen volledig aan te sluiten bij de verhalen uit de bijbel als je die tenminste letterlijk vertaalt. Kortom de bijbel is later opzettelijk verkeerd vertaald omdat de verhalen te bizar waren voor 'het volk' of niet welgevallig waren voor de machthebbers. Clif gaat daar in die video verder niet op in maar mijn nieuwsgierigheid was niet meer te stuiten en ik vond meteen een interview van Sarah Westall met Mauro Biglino (je spreekt de g niet uit), een Italiaanse linguïst die tot de besten ter wereld behoort en die voor de uitgeverij van het Vaticaan al verschillende werken vertaald heeft. Hij had het op zich genomen om de oorspronkelijke Hebreeuwse teksten die voor de bijbel gebruikt zijn, opnieuw te vertalen omdat hij zelf zag en van anderen hoorde dat er veel 'veranderd' was in de teksten. Hij was zo geschokt over wat hij ontdekte (wat anderen voor hem al lang ontdekt hadden maar naar hen werd nauwelijks geluisterd) dat hij besloot erover te gaan praten en later schrijven. Onmiddellijk verbrak de uitgeverij van het Vaticaan de banden met hem. Hij heeft nu een boek daarover gepubliceerd ('The Book that will Forever Change our Ideas about the Bible', ondertitel: 'The Gods coming from Space') waarin hij uitlegt wat er in de letterlijke teksten staat zonder 'interpretatie'.

Mauro begint bekend te worden en krijgt zowel steun als tegenstand van allerlei mensen. Verrassend genoeg wordt hij niet door het Vaticaan tegengewerkt. Hij vermoedt dat het Vaticaan weet dat dit toch aan het uitkomen is (ze erkennen zelfs het bestaan van aliens al) en al lang blij is dat er mensen zijn die dit langzaam onder de aandacht brengen.

Elohim
Maar goed je zult wel wat voorbeelden willen horen: In het Hebreeuws staat het woord 'Elohim' (in Sumerië worden ze Annunaki – de nakomelingen van Anu– genoemd). Dat wordt vertaald met 'god'. Elohim is echter meervoud. En als naar 'Elohim' verwezen wordt dan gaat het inderdaad over een groep mensen.
'Jaweh' is een van die 'goden', degene met wie de Israëliërs een contract hebben gesloten. Andere 'goden' (lees aliens) hebben contracten met andere volkeren gesloten (Sumerië, Egypte, Maya's, Indiërs, enz.). Mauro zegt dat de Joden niet het 'uitverkoren' volk waren maar dat zij zelf kozen om 'slaven' van een bepaalde belangrijke alien te worden. Dus zij kozen en waren niet 'verkozen'.

De meer dan tien geboden 
Het contract tussen de alien met de naam Jaweh (hij wordt door de Sumeriërs Enlil genoemd) en de Israëliërs is bekend geworden als 'de tien geboden'. In die geboden, het waren er meer dan tien, staan echter oorspronkelijk letterlijk dingen die gewoon niet vertaald zijn omdat ze te 'onbegrijpelijk' zijn voor 'het volk'. Bijvoorbeeld dat alle eerstgeborenen 'voor Jaweh zijn'. In de context wordt duidelijk dat die vaker geofferd worden en dat offeren betekent soms opeten (dit staat volgens Mauro zelfs letterlijk in Numeri 13, 32 maar wordt in onze huidige bijbelversies (er zijn er meerdere) meestal vertaald met: “Het is een land dat zijn inwoners verteert” of het wordt gewoon weggelaten. Maar letterlijk staat er dus dat ze hun eigen mensen opeten. (Vaak werden eerstgeborenen ook 'vrijgekocht' waaruit ook weer blijkt dat ze 'voor Jaweh' waren. Overigens verzetten de joden zich steeds tegen dit deel van het contract en verbieden vaak het offeren van hun kinderen. -HN)

Maar goed, waarom een contract? Omdat de aliens machtige technologie en wetenschap hadden waarmee ze 'hun volk' konden beschermen tegen andere volkeren (in die tijd was er veel oorlog tussen mensen onderling) en vanwege de culturele/technische kennis die ze konden delen met 'hun volk'. In ruil kregen de aliens dan allerlei privileges (werden koningen of 'goden') en werkten de 'uitverkorenen' (deels) voor hen.

Adam en Eva
Er waren heel veel voorbeelden waarbij ik met mijn oren stond te klapperen. Je moet ze zelf maar gaan beluisteren als je geïnteresseerd bent. Ik zal er een aantal bespreken.
Zowat alle verhalen over Adam en Eva zijn 'bijgewerkt'. Er was geen 'uitdrijving' uit het 'paradijs' en er was niet eens een paradijs. 'We' zijn vrijwillig vertrokken uit het gebied waar we voor de aliens moesten werken en moeten dan de ellende die bij die vrijheid hoort accepteren. We zijn dus een 'te goed gelukt' experiment van de aliens en we zijn uiteindelijk uit het 'slaaf zijn' experiment gestapt en zelfstandig geworden. Dat staat zelfs letterlijk ergens. Enki heeft een ruzie met zijn halfbroer Enlil die Enki verwijt een 'te perfect ras' gecreëerd te hebben (Adam en Eva dus).

Ook de verhalen over Kaïn en Abel, over Genesis en Mozes, over de schepping zelf, kunnen allemaal de prullenbak in, althans onze versies daarvan, en we zullen moeten gaan accepteren dat het menselijk ras, Homo Sapiens, ontstaan is doordat aliens de oorspronkelijke bewoners van de aarde, Homo Habilis en Homo Erectus, zijn gaan kruisen met hun eigen genen.

(Wellicht dat er nog oorspronkelijke, niet genetisch gemanipuleerde nakomelingen van deze soorten rondlopen die zich schuilhouden en die we nu Yeti of Bigfoot noemen. – mijn suggestie, HN)

Uit oude overleveringen van allerlei volkeren (o.a. de Dogon, de Salish) maken bepaalde antropologen en archeologen op dat dat in twee golven is gebeurd. De eerste miljoenen jaren terug en de laatste keer, een paar duizend jaar geleden dus, de tijd die de bijbel beschrijft. De laatste keer hebben de mensen uiteindelijk gekozen om niet meer 'mee te doen', om uit het contract ('het paradijs') te stappen en zelfstandig verder te gaan. Met toestemming van de aliens die wellicht andere manieren gevonden hebben om aan hun grondstoffen (o.a goud) te komen. (Via de huidige 'machthebbers'? - HN).

(Zo vertelde een Dayak vriendin een interessant verhaal. Zij heeft, samen met de vader van haar oudste zoon, jarenlang goud gezocht in de bossen van Kalimantan. Daar hoorde ze van andere goudzoekers dat er op bepaalde plekken/streken 's nachts vaak een deel van het 'geoogste' goud verdween. Uit zadels van motoren die niet geforceerd waren of uit geheime bergplaatsen die niemand kon weten. Dat waren steeds dezelfde plekken en het was steeds een deel van het goud. Het verhaal leek haar onzin – waarom dan niet al het goud meenemen? – en waarom altijd op die plekken. De goudzoekers die daar gingen 'oogsten' werd dan ook gezegd om tegen het eind van de dag hun goud naar een andere plek te brengen. Omdat het verhaal consequent op dezelfde manier bij verschillende mensen terugkwam en op 'die plekken' meer geheimzinnigs gebeurde - 's nachts onverklaarbare lichten gezien werden - geloofde ze uiteindelijk dat het waar was. Aliens die 'hun deel' van het goud nemen? - HN)

Scheppen en klonen
Wij zijn dus inderdaad 'geschapen' (veranderd) naar het evenbeeld van 'god'. Alleen blijkt die god nu een groep aliens te zijn geweest die werkers nodig hadden om het zware werk voor hen te doen op hun wingewest (de aarde dus). Volgens sommigen was dat goud delven, volgens anderen was dat meer het zoeken naar koper, een metaal dat belangrijker is voor de aliens dan andere metalen. Het was bovendien de bronstijd (3000-1200 vr. Chr.) en brons is voor ~80% koper en ~20 % tin.

Dit genetisch manipuleren en zelfs klonen, Eva was een kloon van Adam, is volgens Mauro Biglino geen 'wilde conclusie' maar staat gewoon allemaal vrijwel letterlijk in de oude geschriften. Zo staat er dat ze een deeltje uit het lichaam van een Elohim namen 'dat het beeld van de Elohim bevatte' en dat vermengden met de mensen.

Hoge leeftijden
Een fascinerend detail vond ik dat er volgens Mauro ook gesproken wordt over hoge leeftijden. De Elohim werden duizenden jaren oud en de eerste zeer goed gelukte 'mensen' (kruisingen dus van alien en mens, sterk lijkend op de aliens) namelijk Adam en Eva (er waren vele genetische mislukkingen die ook beschreven staan), werden honderden jaren oud. Dat staat ook zo in de bijbel zoals wij die kennen. Methusalem bijvoorbeeld werd meer dan 900 jaar oud en Noë 600. De mensen die na hen kwamen daalden geleidelijk in ouderdom. Dat kwam omdat ze zich gingen vermengen met andere mensen (die al in een eerder stadium genetisch gemanipuleerd waren maar dus niet zo goed gelukt als Adam en Eva) uit andere streken. De alien-genen zijn dus ondertussen behoorlijk uitgedund. Dat leeftijd verhaal klopt ook met Sumerische teksten die zeggen dat een bepaalde 'koning' (een van de Annunaki dus) op het moment dat hij ging regeren, 43.200 jaar oud was, iets wat door 'de geleerden' fictie genoemd wordt. Tja wat moeten ze anders zeggen. Bovendien wordt er gesproken over een 'god' die sterft. Ze waren dus niet onsterfelijk.

Het is dus niet zo vreemd, wat ik altijd dacht, dat er aliens zijn die op ons lijken. 'Wij' zijn genetisch gaan lijken op de aliens die ons manipuleerden. (En wellicht hebben die aliens ook andere 'wezens' op andere planeten 'naar hun beeld' gemanipuleerd.-HN)

Nog wat andere opvallende 'vertalingen'.

Ruimteschepen
Het Hebreeuwse woord 'Rauch' wat als geest wordt vertaald (“En Gods geest -rauch-zweefde over de wateren.”) komt van hetzelfde Sumerische woord 'rauch' en daar laat het een symbool zien dat verdacht veel lijkt op een klein ruimteschip dat boven water zweeft. Elders wordt gezegd dat bepaalde 'voertuigen' (ruimteschepen) alleen boven vaste grond, aarde dus, konden zweven. Er staat dus letterlijk: er zweefde een voertuig boven het water.

'Cherub' wat in onze bijbel als engel (cherubijn) vertaald wordt blijkt een 'voertuig' waarmee de aliens naar hun moederschip vertrokken.

In het museum van Istanboel (Turkije) is een beeldje gevonden tussen al die kleitabletten van een klein ruimteschip met een mens (of op mens lijkende alien) er in.

Ouderdomsbepalingen laten zien dat het inderdaad uit die tijd komt maar bepaalde – belangrijke – geleerden blijven maar volhouden dat het 'niet zeker' is dat het uit die periode komt. Probleem is dat als ze toegeven dat dat wel zo is dat dan de vraag komt: hoe kwamen die mensen erbij om zo'n beeldje te maken. Volgens Mauro is dat beeldje een perfecte uitbeelding van het ruimteschip dat de Sumeriërs beschrijven op hun kleitabletten.

Koning David (~1000 voor chr.) laat een 'efod' naar zich brengen om met 'Jaweh' te kunnen praten. Volgens Mauro is het duidelijk dat dit een soort radio is maar is het ook duidelijk dat niemand dat zo durft te vertalen.

Nergens in de (letterlijke) bijbel wordt gesproken over een 'god' noch over een 'schepper' noch over een 'leven na de dood'. Ze waren juist geïnteresseerd in het leven voor de dood.

Wat ik leuk vond is dat Mauro voor de grap ergens zegt dat in de bijbel staat dat er vele goden naar de aarde gekomen zijn en noemt het Jodendom daarom een pantheïsme.

Reuzen
De mens is niet het enige resultaat van het geknutsel van de aliens. In de eerste tijd van de bijbel, dus voor de zondvloed, worden reuzen beschreven die 'de nakomelingen van relaties tussen aliens en mensen zijn'. Een bepaalde reus wordt beschreven als hebbende zes vingers aan elke hand en zes tenen aan elke voet. '24 in totaal' staat er daarna zodat er geen onduidelijkheid is.

[Die reuzen komen we af en toe als skeletten tegen in – genegeerde – opgravingen en leven nu niet meer. Hoewel... er zijn klokkenluiders die zeggen dat het Amerikaanse leger er een aantal gevonden heeft in de bergen van Afghanistan. Ze hebben er één gedood en meegenomen naar Amerika voor onderzoek. Ook zeggen andere klokkenluiders dat er een groot aantal reuzen in grotten in Antarctica leven waar de Amerikanen tegenwoordig opmerkelijk vaak op bezoek gaan en waar ondertussen duizenden (of meer?) Amerikanen werken. Als je gaat zoeken op internet kom je getuigenissen over reuzen tegen in Noord-Amerika in Zuid-Amerika, Malta en Nieuw- Caledonia, allemaal van oorspronkelijke lokale bewoners die ze gezien hebben. – HN]

Vele bijbel-versies
Voor de duidelijkheid: onze huidige bijbel is gekozen uit een aantal verschillende versies die rond 600 (1400 jaar geleden) de ronde deden. De toenmalige kerkelijke machthebbers (en de kerk had in die tijden alle macht) kozen voor de versie die hun het beste uitkwam en pasten die aan waar nodig. Die behoorlijk foute versie is tot op vandaag de dag zijn eigen leven gaan leiden.

Zijn die aliens nog onder ons? vraagt Sarah Westall in haar interview. “Het zou me niet verbazen als dat zo is”, antwoord Mauro...

https://www.youtube.com/watch?v=Wc01No3LV70&t=3484s (Lezing van Mauro)

https://www.youtube.com/watch?v=Ish0uSLkLHU (interview Sarah Westall)

Zijn boek is ook in het Nederlands vertaald: “Zo heb je de bijbel nog nooit gelezen”.

Een kenner van de Sumerische teksten (los van Erich von Daniken en Zecharia Sitchin die daarin pioniers waren) Gerald Clark, zegt dat er al 35.000 kleitabletten gedigitaliseerd zijn en door iedereen bestudeerd kunnen worden zodat je kunt zien wat de Sumeriërs letterlijk zeggen. http://www.geraldclark77.com/

Tot slot: deze letterlijke vertaling van de bijbel komt prachtig overeen met de resultaten van het groepje helderzienden van Farsight.org.

Een van hun laatste programma's gaat over het leven van Moses. Daar komen ook voortdurend aliens om de hoek kijken. Hoe ze hun uit de hand gelopen creatie wilden vernietigen (de plagen van Egypte) en hoe 'hun alien' het joodse volk hielp bij de overtocht door de rode zee, over de tien geboden en nog veel meer. Een aantal gratis introducties voor die (niet gratis) resultaten van hun onderzoek is op YouTube te vinden. Voor de liefhebbers: www.farsight.org

NASCHRIFT: WAT EEN WERELD

Nu de eerste opwinding over 'de letterlijke bijbel' voorbij is heb ik de neiging om mijn visie op onze cultuur weer eens te bekijken. De zoveelste pijler, en deze keer een hele grote, van onze cultuur is ingestort. Een grote pijler, niet zozeer voor mezelf als wel voor onze cultuur die anderhalf millennium op godsdienst gebaseerd was. En eigenlijk is dit de zoveelste samenzweringstheorie die we hiermee bewijzen. Dat de machthebbers (de kerk) ons vertellen wat ze willen en daardoor met ons doen wat ze willen. Het is op zoveel gebieden het geval dat je je afvraagt wat wel nog te vertrouwen is in onze samenleving.

Onze hele geschiedenis blijkt vele gaten te bevatten en heel veel bewijzen van een heel andere geschiedenis zijn onder de mat geschoven en genegeerd. Ik heb er in het verleden vaker over geschreven: Graham Hancock en Atlantis, de piramides, Gobekli Tepe (dat geen tempel is maar een geschiedschrijving in steen, een soort museum, over onze relatie met de aliens).

Lezend in het boek Forbidden Archeology blijken top-geschiedkundigen veelal arrogante op carrière en daarmee geld beluste mensen. Want ga je tegen het gevestigde paradigma in dan ben je je naam en onderzoeksgeld kwijt. En is dat niet overal het geval? In de wetenschap (lees: bij de wetenschappers) kom ik dat ook voortdurend tegen.

De farmaceutische industrie blijkt alleen 'wetenschappelijke' onderzoeken te publiceren die hun eigen belang ondersteunen. En over al de miljarden die ze al als boetes en schadeloosstellingen hebben moeten betalen hoor je nooit iemand.

En dan de media die ons daarover zouden moeten voorlichten. Los van meedoen aan vals nieuws verspreiden en geen gevoelige zaken verder uitspitten, publiceren ze gewoon bepaalde onderwerpen niet. Ufo's, paranormale fenomenen, false flag operaties, onverklaarbare verdwijningen, nieuwe ontdekkingen, er is zoveel belangrijks wat niet aan bod komt.

Regeringen blijken voortdurend te liegen en eigenlijk marionetten te zijn van multinationals en van de 8500 super rijken in de wereld wier rijkdom (en vaak naam) niet eens voorkomt in de populaire rijtjes in tijdschriften van de rijkste man/vrouw ter wereld. Ze kunnen hele landen naar hun hand zetten of ten gronde richten. Ze bespioneren ons ook illegaal zoals we weten van Edward Snowden waarmee de zoveelste samenzweringstheorie bewezen werd.

Ook op lager niveau blijken we bestuurd te worden door clubjes 'invloedrijke mensen' (zie Ronald Bernard, het vierde interview). En nu we het over Ronald Bernard hebben: de financiële wereld is ook een grote rotte appel, iets waar we nu heel snel achter aan het komen zijn en de reden dat we naar de blockchain en de cryptomunten moeten.

De muziekindustrie blijkt gestuurd te worden. Artiesten die te kritisch worden, worden vermoord (Lennon, Prince). De filmindustrie zit vol met pedofielen zegt onder andere Elijah Wood (Frodo, de Hobbit).

Over pedofielen gesproken. Is de kerk daar niet een meester in geweest en bovendien in het ontkennen daarvan? En nu we het over de kerk hebben komen we weer bij Mauro Biglino uit. Ik ben benieuwd naar zijn boek en welke interessante 'leugens' ik daar nog ga tegenkomen.

En om het rijtje wat completer te maken: het leger wordt door regeringen (de mensen daarachter dus) gebruikt om via false flags de wapenindustrie aan de gang te houden. Bovendien hebben ze er baat bij dat mensen in het haat/nijd patroon blijven vastzitten ('verdeel en heers').

De regeringen strooien zonder onze toestemming of informatie erover, allerlei giftige stoffen over ons heen onder het mom van klimaatbeheersing, chemtrails genoemd. Eerst heftig ontkend maar toen er bewijzen kwamen voor deze 'samenzweringstheorie' bestonden ze opeens en nu wordt die 'wetenschap' zelfs onderwezen op universiteiten. Maar hele volksstammen zeggen nog steeds bij het horen van het woord 'chemtrails' meteen: samenzweringstheorie. Jongens, informeer jezelf eerst even.

9/11 is zo belangrijk omdat het zo makkelijk door te prikken is en zo duidelijk waarom het gebeurde. Het is even slikken voor je het wil zien maar snap je het eenmaal dan begrijp je tegen wat voor machten we zitten aan te hikken.
En dan is er natuurlijk onze fabrieksvoeding die meer op vergif dan op voeding begint te lijken gezien alle ziekten en overgewicht waar we mee kampen.

Wat een opsomming. Ik ben verbaasd over alles wat zo spontaan naar boven komt.

In het begin, als je dingen begint te ontdekken, zijn het incidenten, dingen die we niet meer moeten doen, die we moeten verbeteren. Ik heb het vele jaren geprobeerd. Maar gaandeweg wordt het zoveel, onze cultuur blijkt een gebouw zonder fundamenten of beter een zandkasteel. Het is niet meer een systeem dat gerepareerd moet worden of kan worden, het hele systeem moet en gaat op de schop en daarmee de mens zelf. Zie daarvoor mijn boek Het Natuurlijke en Het Onnatuurlijke

Ik ben blij dat we de blockchain en ondertussen andere systemen van gedecentraliseerde gegevensoverdracht ontdekt hebben. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *